Yutaka Sato

佐藤豊
グラフィックデザイン

published: sendai mediatheque

chief editor: Kenji Kai

editor: Chiaki Tanaka, Keizo Tanji, Sakura Saito

artwork: Mako Oodaira

design: Yutaka Sato

Copyright, Yutaka Sato